Podmínky užití

Podmínky používání webových (internetových) stránek společnosti Nestlé Česko s.r.o. a webových stránek značek vlastněných společností Nestlé Česko s.r.o.

Úvod

Vítejte na stránkách společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Nestlé“).

Správcem těchto webových stránek je Nestlé. Copyright k těmto webovým stránkám přísluší Société des Produits Nestlé S.A., přičemž Nestlé je oprávněna k výkonu těchto práv.

Informace o cookies je v úvodním návěstí těchto stránek.

Váš vstup na webové stránky společnosti Nestlé (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání (Podmínky používání).

Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

Pokud jste mladší 18 let a jste občanem ČR anebo pokud jste navštívili Webové stránky a jste ze země, ve které Vás Váš věk neopravňuje k prohlížení předmětných stránek, ukončete návštěvu Webových stránek. To neplatí v případě udělení a doložení výslovného písemného souhlasu k návštěvě Webových stránek od Vašich rodičů nebo zákonných zástupců.

Pročtěte si, prosím pozorně podmínky obsažené v tomto dokumentu z důvodu, že jakékoliv používání Webových stránek je založené na Vašem souhlasu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu, a pokud byste s těmito podmínkami nesouhlasili, prosím, opusťte tyto Webové stránky.

Souhlas a změna podmínek používaní 

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad jste přijali tyto Podmínky používání ve znění všech zveřejněných změn, a že s nimi souhlasíte. 

Společnost Nestlé si Vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách. Proto Vám společnost Nestlé doporučuje tyto Podmínky používání pravidelně pročítat a seznamovat se se všemi změnami.

Povolené užití

Prohlížejte prosím Webové stránky včetně přidávání příspěvků, otázek, komentářů nebo multimediální obsah (jako obrázky, videa), avšak mějte na paměti, že veškeré použití a příspěvky nesmí mít zakázanou povahu nebo nesmí být protizákonné.

Vyvarujte se:

  • veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;
  • použití těchto Webových stránek k hanobení nebo pošpinění Nestlé, jejich zaměstnanců nebo jiných jednotlivců, nebo takového chování, které vytváří špatnou pověst o dobrém jménu Nestlé;
  • nahrávání souborů, které obsahují viry, které mohou poškodit majetek Nestlé nebo majetek jiných jednotlivců;
  • zveřejnění nebo nahrávání jakýchkoliv neautorizovaných materiálů na Webové stránky včetně těch, které by mohly způsobit nepříjemnosti, újmu anebo hanobení Nestlé anebo systémů a bezpečnostních sítí třetích stran, anebo mohly způsobit nactiutrhání, či by jejich obsah obsahoval rasistické projevy, neslušnosti, výhrůžky, pornografii či jiné protiprávní jednání;
  • propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Nestlé s jinou webovou (internetovou) stránkou;
  • zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.

Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

Nestlé má právo odstranit jakýkoli obsah, který bude považovat za protizákonný nebo ohrožující bezpečí.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní informace nebo materiály zaslané na Webové stránky podléhají politice firmy Nestlé o soukromí a ochraně osobních dat.

Nestlé plně respektuje právo na ochranu soukromí.
Nestlé vždy usiluje o to, aby jeho jednání bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) a se zákonem č. 480/2004 v platném znění.
Zpracování osobních údajů bude vždy probíhat výhradně s Vaším souhlasem.

Vaše údaje budou zpracovávány společností Nestlé v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám anebo prostřednictvím zpracovatele (seznam zpracovatelů zde)

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Société des Produits Nestlé S.A., resp. Nestle nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.

Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z  Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright. Žádnou reprodukci jakékoliv části Webových stránek nesmíte prodávat nebo distribuovat za účelem obchodního zisku, ani je nesmíte upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

Odpovídáte za to, že jakékoliv Vámi poskytnuté informace pro Webové stránky (zejm. obrázky, videa, hudbu) neporušují práva třetích osob a informace můžete bez jakéhokoliv omezení poskytnout společnosti Nestlé.

Souhlasíte neodvolatelně s tím, že Nestlé může volně používat pro jakékoliv účely (včetně mimo jiného pro vývoj, výrobu, propagaci a prodej výrobků) veškeré nápady, umělecká díla, vynálezy, výzkumné práce, návrhy nebo koncepty, obsažené v jakémkoliv sdělení, které zašlete na Webové stránky. Zároveň berete na vědomí a bezvýhradně souhlasíte s tím, že za žádné takovéto využití, které jste poskytli společnosti Nestlé, nebude uhrazena kompenzace. Plně souhlasíte s tím, že Nestlé nemá žádnou povinnost používat Vámi poskytnuté informace.

Přesnost a úplnost informací

Nestlé se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti Nestlé jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost Nestlé nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

Berte prosím na vědomí, že jakékoliv spoléhání na informace/údaje uvedené na webových stránkách společnosti Nestlé je Vaším vlastním rizikem. Souhlasíte s tím, že jste sami plně odpovědni za vyhodnocení těchto informací.

Nestlé neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by Vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo síť Nestlé. Nestlé nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a Vy souhlasíte s tím, že nebudete činit Nestlé odpovědným za případné škody, které by Vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).

Nestlé Vám důrazně doporučuje, abyste se seznámili a pečlivě si přečetli podmínky provozování u všech ostatních webových stránek, které navštívíte.

Pokud jste provozovatelem stránek třetí strany a chcete se připojit na stránky Nestlé, Nestlé není odpovědné za tato propojení, pokud neuvedete přesnou URL adresu domovské stránky (bez propojení nižší úrovně). Případně pokud se prezentujete jako partner nebo zástupce Nestlé, Nesmíte používat seřízení obrazu („framing“) nebo podobné praktiky, a musíte zajistit, aby se Webová stránka Nestlé otevírala do nového okna.

Kontaktujte nás

Tyto stránky jsou provozované společností Nestlé Česko s.r.o., sídlem Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4. Pokud máte dotaz nebo komentář ke stránkám, kontaktujte nás (i) emailem, (ii) telefonicky nebo (iii) písemně na adrese Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4.

Místní určení Webových stránek a rozhodné právo

Výrobky, materiály, nabídky a informace nabízené na těchto Webových stránkách Nestlé jsou určeny výhradně pro uživatele anebo zákazníky v České republice. Nestlé prohlašuje, že výrobky a obsah těchto stránek neodpovídají a ani nejsou vhodné pro jiné trhy.

Vy a Nestlé souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

Copyright © Nestlé, 2015